Diploma Teknologi Penyejukan & Penyamanan Udara

1.0 VISI DAN MISI

                             VISI

 • Peneraju Pendidikan Teknikal dan Vokasional yang Unggul

                             MISI

 • Memperkasa Pendidikan Teknikal dan Vokasional melalui Pelaksanaan Program yang Berkualiti

2.0 MATLAMAT PROGRAM

 • Matlamat program merangkumi tujuan dan falsafah keseluruhan; objektif merangkumi apa yang perlu dipelajari oleh pelajar; program ialah susunan modul berstruktur untuk mencapai hasil pembelajaran, biasanya membawa kepada kelayakan. Struktur program KV untuk kursus teras merangkumi 70% kemahiran dan 30% teori untuk melahirkan graduan yang mahir dalam teknologi.

3.0 HASIL PEMBELAJARAN

 • Hasil Pembelajaran adalah pernyataan tentang apa yang pelajar perlu tahu, faham dan boleh lakukan apabila tamat tempoh pengajian. Kolej Vokasional menggunakan Domain Hasil Pembelajaran (LO) yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM).
Sebelas (11) Domain Hasil Pembelajaran:
 1. Pengetahuan & Kefahaman
 2. Kemahiran praktikal
 3. Kemahiran Saintifik dan Penyelesaian Masalah
 4. Kemahiran Komunikasi
 5. Kemahiran Sosial dan Kerja Berpasukan
 6. Kemahiran Personal
 7. Kemahiran Keusahawanan
 8. Etika & Profesionalisme
 9. Kepimpinan, Autonomi dan Tanggungjawab
 10. Kemahiran Digital
 11. Kemahiran Numerasi

4.0 SYARAT KEMASUKAN

 • Lulus Sijil Vokasional Malaysia dan mendapat sekurang – kurangnya 3 kepujian termasuk Kepujian Bahasa Melayu 1104
 • Mencapai kepujian kursus Matematik setara Gred 2.0 di peringkat Sijil Vokasional Malaysia
 • Menduduki modul tambahan kursus Matematik yang telah ditetapkan bagi pelajar yang tidak mencapai setara Gred 2.0

5.0 CARTA ORGANISASI

6.0 SENARAI PENSYARAH PROGRAM

7.0 STRUKTUR PROGRAM

Scroll to Top